fbpx

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató

 

Általános szerződési feltételek

A weboldal adatkezelési elveit a 2018. május 25-n hatályba lépő GDPR szabályoknak megfelelően alakítottuk ki.

Az itt nem érintett kérdésekben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken:

1. A Szolgáltató adatai:
Név: Steinmetz Melinda
E-mail: melinda@melingo.hu
Telefonszám: +36 30 929 0376
Honlap: www.melingo.hu

2. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos az oldal üzemeltetője, a Szolgáltató.

3. Időpont foglalás és fizetési információk
Minden konzultáció vagy kezelés díját előre, az egyeztetett időpont előtt 72 órával kérek átutalni. Csak ekkor válik biztossá a konzultáció vagy a kezelés időpontja.
Utalási adatok:
Steinmetz Melinda
11600006-00000000-77137023

4. Konzultáció lemondása
4.1 Asztrológiai ön- és sorsismereti elemzés esetén, mivel nekem előre készülnöm kell 2-3 órát, ezért lemondás / módosítás esetén az alábbiak szerint járok el:
4.1.1 időpont módosítás
– amennyiben 48 órával a megbeszélt időpont előtt írásban a melinda@melingo.hu email címen jelzed, hogy másik időpontot szeretnél, akkor nincs rendelkezésre állási díj.
– ha 24 órával a megbeszélt időpont előtt írásban a melinda@melingo.hu címen jelzed, hogy másik időpontot szeretnél, akkor 20% rendelkezésre állási díjat számolok fel.
Ez azt jelenti, hogy új időpontot csak akkor egyeztetünk, ha beérkezett a rendelkezésre állási díj a számlámra.
4.1.2 időpont teljes lemondás esetén:
– 48 órával a megbeszélt időpont előtt lemondott konzultáció esetén a díj 70%-át visszafizetem,
– 24 órával a megbeszélt időpont előtt lemondott konzultáció esetén a díj 50%-át visszafizetem.

4.2 Minden egyéb konzultáció vagy kezelés időpont módosítás / lemondás esetén az alábbiak szerint járok el:
4.2.1 Időpont módosítás
– egyszeri időpont módosításra lehetőség van díjmentesen,
– újabb módosítás esetén 20% rendelkezésre állási díjat számolok fel.
Ez azt jelenti, hogy új időpontot csak akkor egyeztetünk, ha beérkezett a rendelkezésre állási díj a számlámra.
4.2.2 Időpont teljes lemondása
– 48 órával a megbeszélt időpont előtt lemondott konzultáció vagy kezelés esetén a díj 80%-át visszafizetem,
– 24 órával a megbeszélt időpont előtt lemondott konzultáció vagy kezelés esetén a díj 60%-át visszafizetem.

 

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő megnevezése: az oldal üzemeltetője, a szolgáltató (az 1./ pontban található adatok), a továbbiakban: Adatkezelő

Weboldalunk személyes adatot NEM kezel, nem tárol, harmadik fél számára nem ad át.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Ez a rész azokra a partnerekre vonatkozik, akik a weboldalon keresztül jutottak el szolgáltatásokhoz:

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legújabb tartalmakról és ajánlatokról.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A weboldalt kiszolgáló operációs rendszert, és összetevőit rendszeresen frissítjük.

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.